Học hàm/Học Vị: Tiến sĩ. Bác sĩ
Ngày làm việc: Các ngày trong tuần